หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาล
บ้านสวน
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านสวน
นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสวน
อาชีพในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสวน
วัวชนเลื่องชื่อ
หลวงพ่อสามพี่น้อง
วัดคุ้มยางใหญ่
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1451-1478 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1401-1450 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1351-1400 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1301-1350 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1251-1300 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1201-1250 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1151-1200 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1101-1150 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1051-1100 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 1001-1050 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 951-1000 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 901-950 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 851-900 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลำดับที่ 801-850 [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
 
ทต.บ้านสวน ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
สุคริม หมูเค็ม-เนื้อเค็ม ของฝากบ้านสวน
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "พิพิธภัณฑ์ชาวนาสุโขทัย"
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน
 
 
ทต.บ้านสวน นักวิเคราะห์คนไหน น่ารักที่สุดครับ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 499  ตอบ 0  
บริการอินเตอร์ (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 1296  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1573  ตอบ 2  
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
สท 0023.3 /ว 5223 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4226 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/10377 ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1791 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1792 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนตุลาคม 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4225 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4224 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๑ เพิ่มเติม เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1805 รายงานผลการดำเนินงาน e Plan เดือนตุุุลาคม 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท 0023.1/ว 1800 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สท 0023.3/ ว1794 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 รายกาาร  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4202 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4201 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4200 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
สท 0023.1/ว 1786 ปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 - 4 ใหม่  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1781 แผนการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1779 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4189 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1768 การประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1778 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบกลาง ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านสวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ :055-699-520 โทรสาร : 055-699-520
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสวน
  จำนวนผู้เข้าชม 3,263,330 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร. 055-699-520
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10