หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาล
บ้านสวน
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านสวน
นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสวน
อาชีพในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสวน
วัวชนเลื่องชื่อ
หลวงพ่อสามพี่น้อง
วัดคุ้มยางใหญ่
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านสวน [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ลานกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสวน [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ด [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
 
อบต.ไกรใน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [ 9 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังใหญ่ เว็บไซต์ อบต.วังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 8 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
สุคริม หมูเค็ม-เนื้อเค็ม ของฝากบ้านสวน
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "พิพิธภัณฑ์ชาวนาสุโขทัย"
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน
 
 
ทต.บ้านสวน นักวิเคราะห์คนไหน น่ารักที่สุดครับ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 461  ตอบ 0  
บริการอินเตอร์ (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 1281  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1280  ตอบ 2  
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
สท 0023.2/ว1124  แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2561กรณีปรับปรุง  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1123  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านสวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ :055-699-520 โทรสาร : 055-699-520
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสวน
  จำนวนผู้เข้าชม 3,036,737 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร. 055-699-520
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10