หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bsm.go.th/orgchart... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลบ้านสวน ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อที่ 9 โครงสร้างองค์กร จะประกอบไปด้วยโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงสร้างส่วนราชการ และจะแบ่งย่อยเป็นโครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bsm.go.th/board.ph... https://www.bsm.go.th/staff.ph... 1. เข้าเมนูบุคลากร เข้าห้วข้อที่ 2 ผู้บริหาร ข้อมูลประกอบไปด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรติดต่อของคณะผู้บริหาร 2. เข้าเมนูบุคลากร เข้าห้วข้อที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ ข้อมูลประกอบไปด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านสวน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bsm.go.th/projectR... https://www.bsm.go.th/project_... เข้าเว็บไซต์หลักเมนูข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อที่ 11 อำนาจหน้าที่ และคลิกเข้าที่หัวข้ออำนาจหน้าที่ จะเป็นไฟล์พีดีเอฟอธิบายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านสวนตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bsm.go.th/project_... เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ เลือกเมนูแผน  เลือกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bsm.go.th/home https://www.bsm.go.th/contact.... เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ เลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อที่ 14 ติดต่อ จะแสดงที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และแผนที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านสวน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bsm.go.th/projectR... เข้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลไปที่เมนูระเบียบ เลือกหัวข้อที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bsm.go.th/news_obt... เข้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลไปที่เมนูข่าวสาร เลือกหัวข้อที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bsm.go.th/webboard... เข้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลไปที่เมนูบริการประชาชน เลือกหัวข้อที่ 7 กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.bsm.go.th/home เข้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลจะมีช่องทางในการเข้าถึง facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านสวน ทางด้านมุมบนขวามือ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bsm.go.th/first.ph... https://www.bsm.go.th/news_det... https://www.bsm.go.th/dnm_file... เข้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลไปที่เมนูข่าวสารเลือกหัวข้อที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกประกาศนโยบายเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านสวน จะพบไฟล์พีดีเอฟจำนวน 4 ไฟล์อยู่ด้านขาวมือ เลือกไฟล์พีดีเอฟลำดับที่ 2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านสวน
 
  (1)     2      3      4      5