หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาล


นายไพรัช ม่วงเขียว
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางปิยดา เต็งแย้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอัมพรรัตน์ เหล่านรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีรพงศ์ อินทร์ชู
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายไพรัช ม่วงเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวรจนา ก่ำเพชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม